Skip to main content

Kutatómunkáját egyetemi hallgatóként a tudományos diákkör keretében kezdte, majd az előző, és a jelenlegi munkahelyén folytatta. Kutatási területe a húsmarha tenyésztést megalapozó elméleti, populációgenetikai témáktól a gyakorlati, fejlesztési feladatokig terjed. E témakörben készítette disszertációit, valamint tudományos és egyéb publikációi a legnagyobb hányadát. Főbb kutatási eredményei: a gyepterületek állateltartó képességének vizsgálatával kapcsolatos módszerek továbbfejlesztése, a lápterületi gyepeken tartott húsmarhák makro-, mikroelem ellátottságának meghatározása, és a szükséges takarmánykiegészítés kidolgozása, a heterózis- és anyai hatások, genotípus-környezet kölcsönhatások tisztázása különböző húsmarha-keresztezésekben, a hús¬marhák fontosabb tulajdonságainak populációgenetikai jellemzői, tesz¬telési, tenyészérték becslési módszerek fejlesztése a húsmarhatenyésztésben, újabb adatok szolgáltatása a különböző típusú, fajtájú szarvas¬marhák növekedési tulajdonságairól, vágóértékéről, húsminőségéről. Kutatási eredményeit a húsmarha tenyésztés gyakorlatában, a tenyésztésszervezésben, a tenyésztéspolitika alakításában hasznosítják. Egyetemi oktató munkát 1975-óta lát el folyamatosan. Azóta minden évfolyamról volt (évfolyamonként 3-8 fő, összesen mintegy 180 fő) diploma-dolgozatos hallgatója. Közülük többen végeztek tudományos diákköri munkát is. Szinte minden kari és egyetemi TDK konferencián volt szereplő tanítványa, és sokan eljutottak az országos tudományos diákköri konferenciákra is.37 éve lát el egyetemi oktatói tevékenységet. Kezdetben gyakorlatokat tartott takarmányozástan és állattenyésztéstan tantárgyakból, és segédkezett a diplomadolgozatot készítő és tudományos diákköri munkát végző hallgatóknak. Később tudományos diákköri felelősi teendőket látott el, és hosszú ideig részt vett a TDK bizottság munkájában. Több ciklusban tagja volt a kari oktatási és nevelési bizottságnak. Egyetemi docensi kinevezése után a ”szarvasmarha tenyésztés” c. diszciplina felelős oktatói teendőire kapott megbízást. Ettől kezdve önállóan tartotta a tárgy előadásait, és szervezte a gyakorlatait. A korábbi oktatási keretek között kezdeményezte a ”szarvasmarha tenyésztés” c. tantárgyi blokkot, amelyet később B2 tantárggyá alakított át. Aktívan közreműködött a korábbi tantervek kialakításában, és vezetésével megvalósult az „állattenyésztéstan” új tantárgyi programjának kidolgozása és bevezetése. Később az új követelményeknek, a kreditrendszernek megfelelően kollégáival átalakították az állatgenetika, állatnemesítés és állat¬tenyésztés, valamint a kapcsolódó választható tantárgyak programját. 2004-ben megbízást kapott az „állattenyésztő mérnök” BSc szak vezetésére, 2006-ban pedig a kar vezetése megbízta az „állattenyésztő mérnök” MSc szak vezetésével, és a szakindítási kérelem elkészítésével. Mindkét szak sikeresen elindult. Oktatói tevékenysége során nagy hangsúlyt fektetett az oktatás tárgyi, gyakorlati feltételeinek fejlesztésére. Jelenlegi munkahelyén a NYME MÉK Állattudományi Intézetében 2011. szeptembertől vesz részt az oktatásban.

Társadalmi szerepvállalás

1949-ben parasztcsaládban született Nagyberényben. 1973-ban szerzett kitüntetéses agrármérnöki diplomát. Termelőszövetkezetben gyakornok, majd ágazatvezető volt, ahol szarvasmarha-, juh-, sertés- és baromfitenyésztéssel foglalkozott. Később Keszthelyre, az agrártudományi egyetemre került, ahol bejárta az oktatói ranglétrát. 1995-től egyetemi tanár. Dolgozott a világ legjelentősebb húsmarha tenyésztési kutatóintézetében az USA-ban. Kandidátus, az MTA doktora, habilitált professzor. Volt tanszékvezető, intézeti igazgató, dékánhelyettes, dékán és az Agrártudományi Centrum elnöke. Jelenleg az MTA Állatnemesítési-, Állattenyésztési- és Takarmányozási Bizottság elnöke. Külföldi tudományos lapok szerkesztő bizottságában, nemzetközi és hazai szakmai szervezetben aktívan tevékenykedik. Számos sikeres szakmai konferenciát, közöttük húsmarha tenyésztési tanácskozásokat szervezett. Hét tan-, és szakkönyvet irt, illetve szerkesztett, számos nagy kutatási projektet vezetett. Kétszáznál több tudományos közleménye, ugyanennyi népszerűsítő dolgozata jelet meg. Mintegy 150 előadást tartott a világ számos országában állattenyésztési konferenciákon.